Szent Liturgia
Örmény Katolikus Szertartás szerint

Hiszekegy

Hiszünk az egy Istenben, a mindenható Atyában, az ég és a föld, láthatók és láthatatlanok teremtőjében.
És az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten Fiában, aki az Atyaistentől egyszülöttjeként született, mégpedig az Atya lényegéből.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény.
Ő maga az Atyával egylényegű, aki által minden lett az égben és a földön, láthatók és láthatatlanok.
Értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért alászállt az égből, megtestesült, emberré lett, tökéletes módon született a Szent Szűz Máriától a Szentlélek által.
Általa testet, lelket és értelmet öltött, és mindent, ami az emberben van, valóban, nem látszat szerint.
Szenvedett, keresztre feszítették, eltemették, harmadnapra föltámadt, ugyanazzal a testtel fölment a mennybe és az Atya jobbjára ült.
Eljön ugyanazzal a testtel és az Atya dicsőségével ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.
Hiszünk a Szentlélekben is, a nemteremtettben és tökéletesben, aki szólott a Törvényben és a prófétákban és az evangéliumokban, aki leszállt a Jordánra, az apostolok által tanított és a szentekben lakozott.
Hiszünk egy egyetlen, egyetemes és apostoli szent Egyházban is. Az egy keresztségben, bűnbánatban, a bűnök kiengesztelésében és bocsánatában. A holtak feltámadásában, a lelkek és testek örök ítéletében, a mennyek országában és az örök életben.

Szerző