Világosító Szent Gergely búcsú Szamosújváron és Budapesten, az Örmény Katolikus Templomban

 Már háromszázötven éve is múlt annak, hogy ANI menekültjei otthonra találtak Erdélyben. Miért Erdélyben? Mert örményeink számára fontosabb volt a hit mint a jólét.

A tordai országgyűlés határozata a szabad vallásgyakorlásról – 1568-ban így szólt:. „Urunk őfelsége (János Zsigmond fejedelem), miképpen ennek előtte való gyüléseibe országával közönséggel az religió dolgáról végezött, azonképpen mostan ez jelen való gyülésébe azont erősíti, tudniilik hogy mindön helyökön az prédikátorok az evangeliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne kénszerítse az ű lelke azon meg nem nyugodván; de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanitása ő nékie tetszik.” Istentől és Minász püspöktől vezérelve 1672-ben szabadságba érkeztünk.

Menekülésünket elmondta Lukácsi Kristóf 1858-ban, Világosító Szent Gergely ünnepén Az erdélyi örmények múltja címmel tartott beszédében, majd következő évben megjelent latin nyelvű dolgozatában. „…Minden nép   < illendő dolgának tartja, hogy egy külön ajkú s külön egyházi intézményekkel bíró egyházközség nemzete és egyháza múlt életének némi történelmi ismeretével bírjon >: Kimondom mindjárt kezdetben, miszerint mi menekültek vagyunk; éspedig nem politikai, hanem vallási menekültek. Apáink míg Crimiában és Lengyelországban laktak, Rómával egyesült katolikusok voltak; valamint katolikusok máig is ott maradt atyánkfiai.”

Tehát örmény őseink örmény rítusú római katolikusokká lettek. Hogy a római Szent Péter Bazilika szoborfülkéjében áll Világosító Szent Gergely szobra, számunkra is jelzi, hogy illő és római katolikusként is fontos megemlékeznünk Világosító Szent Gergely ünnepéről. 

         Mi, Kárpát-medencében szétszóródott örmények, az örmény, kipcsák és oláh nyelv után magyarul is megtanultunk. Hosszú utat jártunk be új hazánkban 167 év alatt; a honfiúsításig. Erről egy Magyarországon született magyarnak fogalma sincs. Nehéz egyensúlyt találni életvitelben, hagyományőrzésben, hogy őseink előtt ne kelljen pironkodnunk. Mindmáig Szamosújváron róttuk le tiszteletünket őseink megtartó hite, családközpontú szeretete, nemzetünk továbbéltetése és a haza iránti okos lojalitása előtt.

Világosító Szent Gergely keresztény mártíromsága, sziklaszilárd hite a biztosíték: jó úton járunk. A Szamosújvári zarándoklatot meggátolta a világot súlytó járvány. De amint Fülöp Ákos plébániai kormányzó úr mondta, a templomba vezető rövid utat is tekinthetjük zarándoklatnak. Lelkünk tisztulása és tápláléka erősít bennünket ezen a búcsún Világosító Szent Gergely közbenjárása által.

A hívek örömmel jöttek. Velünk volt a 90+-os Gopcsa Paula festőművész és az örökké aktív Göcseián Antalné Marika. Elnökök, képviselők, családtagok. A mellékhajó is megtelt. Gyönyörű időben Isteni áldás a pandémia csitulásának idején. Akár Őseink menekülés után, ha összerakták a lapjaira szétszedett bibliát, úgy örültünk egymásnak. Ákos atya homiliájában helyet adott egy figyelmeztető kérdésnek: Vajon velünk, kései utódokkal Világosító Szent Gergely meg van-e elégedve? Hogyan értékel minket? Lesz-e aki templomát gondozza, életéről tanúságot tegyen? 

A búcsú kezdeményezője Várady Mária, aki vállalta az egészségügyi előírásokhoz szükséges fertőtlenítő és maszk biztosítását. De figyelme a rendezvény háziasszonyaként kiterjedt az előírt távolság betartására is.

         A szent liturgiát szerény agapé követte, mely alkalmat adott a rég nem látott kedves barátok, rokonok találkozására. Ezen az örömteli együttléten jelentette be dr. Issekutz Sarolta elnök-asszony az Erdélyi Örmény Kulturális Központ létrejöttét. Feladata a magyar társadalomba integrált magyarörmény közösség identitásának további erősítése. Örmény fülleves és örmény identitás Szamosújváron együtt jár. Itt az ángádzsábur helyett jó hangulatú beszélgetés élteti az identitást. Az oltárdísz megszentelt fehér liliomait szétosztottuk, a közösség tagjai otthonaikban tovább gyönyörködhettek a már megszentelt virágokban. A kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatok összefogásának eredményképpen ünnepeltünk, de az egészségügyi előírások betartásával. A világ minden örménye számára fontos Világosító Szent Gergely ünnepe.

Támogatóink: Zuglói Örmény Önkormányzat, Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és Erdélyi Örmény Kulturális Központ. Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult az ünnep emelkedettségéhez. 

Világosító Szent Gergely búcsúja a béke kegyelmével újra összekovácsolta a székesfőváros örmény, magyarörmény közösségét. Hitéleti rendezvényünk gazdagította a koronavírus miatt beszűkült életünket.