Dr. Hovhannesian Eghia

Magyar-örmény családok (1940)

A magyarországi örmények letelepülési főhelyei: Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós és Csikszépvíz. Csupán e négy helyen van örmény katholikus plébániatemplom. Kimondottan örmény alapítás: Szamosújvár és Erzsébetváros, amelyek szabad királyi város címet is nyertek. Az előbbi örmény metropolis, ami egykorú írásokban Armenopolis néven is szerepel, örmény írásokban, mint Hajakaghak.

Násztur. Nestor elferdített alakja, seniort jelentett eredetileg, így azonos volna Dzerig családdal. Szongott szerint Kapatán, László, Dzerig, Násztur egy család.

Negrucz, Nyegrucz. Neger kicsinyítő raggal. Negerucz, Negrncz. Jelentése azonos Fekete, Szév-mitko (fekete, azaz sötétfejű, barnahajú) vezetéknévvel.

Nigol. Miklós örményül Nigoghos, de rövidítve keleten is Nigholt mondanak. Eredetileg keresztnév volt. Gh és l hangok váltakozósat lásd Gál névnél!

Novák. Szongott szerint Avak volt a család eredeti neve és Novak, Avak, Donovák egy család. Nemességet kapott.

Nuridsan, Nuritsan, Nuridsány. Nur arabul világosság, fény, dsán=lélek; Nuridsan=világosság lelke. Használják e szót „lelkem, szemem fénye” értelmében is. Keresztnév ma is keleten. Nur szó arab nevekben gyakran fordul elő, így Nureddin. Nurichan szóval csak az esetben hozható összefüggésbe, ha a nevet „Nurikhán”-nak ejtették volna ki.

Osztian. Keleten is előforduló családnév. Szamosújvári örmény család. Szongott a román Ostean-ból származtatja, ami katonát jelent.

Ötvös, Ötves. A család eredeti neve Voszgerics, Oszkerics volt, ami örményül aranyművest jelent (vosgi=arany). Szamosújvári és erzsébetvárosi család. A nevet Ötvesnek is írták. Voszgericsian családnév keleten ma is gyakori. Oszkerics családnak szászok által lakott vidékre került tagjai nevüket Goldschmied-nek irták. Eleinte a név megkülönböztető melléknévül szolgált.

Pakulár. Szamosújvári család. Szongott Pecurariusra vezeti vissza, mert Pecurial, Pekurár alakban is előfordul.

Pap, Papp. A család eredeti neve Derder volt. Lásd Der, Derder. Der Hagop=Jakab főtisztelendő, Der Kirkor=Gergely főtisztefendő, Der Szimon=Simon főtisztelendő. Ezek magyarosan Pap Jakab, Pap Gergely, Pap Simon. Jakab, Gergely, Simon stb. elhagyásával magyarázza Szongott ezt a nevet.

Pászkász. Nemességet kapott. Előfordul Pasekas alakban is.

Pattntyús. Ábrahám család által felvett kiegészítő név. Előfordul a Karátsonyi családnál is; nemességet kapott.

Pátrubán, Patrubány. Román szó, négy (patru) pénzt (bani) jelent. Mint névnek így nem volna értelme. A család neve eredetileg Csoriban volt, ami öszvérpásztort jelent, A névnek románra való átfordításánál Csori szót összetévesztették „csorsz”-négy örmény szóval, azt patrunak fordították le, a „ban” képző pedig a román „bani” lett. Nemességet kapott a család.

Perint. Szamosújvári család. A román Parinte=atya=pater, azaz pap szóból származik. Megfelel az örmény Derdernek, a magyar Papnak.

Persian. Régebben Perszia-czi=perzsiai alakban fordul elő. Perszia a Perzsiának nem örmény alakja, mert az Parszig, Parszgaszdan volna. Persian örményes formában Parszigian lenne. Mindenesetre Perzsiából való bevándorlásra mutat. A név mai formában -ian végződéssel örményes hangzású.

Petraskó. Nemességet kapott. Mindenesetre Péter névnek szlávosított . alakja.

Placsintár. Szongott placsinta, palacsinta szóra vezeti vissza, így a jelentése palacsintakészítő lenne. E magyarázat ellen szól egy 1718 évbeli okmány, amelyen a név Blanitar-nak van írva. Nemességet kapott. A név Plecsintár, Plecsentár alakban is íródott régebben.

Polpák, Pollák. Mindkét alakban előfordul, jelentése: lengyel, Lengyelországból való; ritkán fordul elő ez a név az örményeknél.

Pongrácz. Magyarosított név, eredetileg Pungutz volt. Szamosújvári család.

Potoczky, Pototszky. Lengyelországból bevándorolt örmény család, a név is lengyel. Lengyelországban ma is élnek Potoczki nevű lengyel és örmény családok, nemesi és főnemesi rangban.

Publik, Publig. Bulbul törökül fülemile, éneklő (bülbül alakban is); -ig örmény kicsinyítő rag. Bulbulig=kis filemile, kis énekes, amiből idővel Publik lett. A német Publik-kel nincs összefüggésben. Pupul ma is használatos örmény név, amiből kicsinyítő raggal Pupulik, Puplig, Publig leszármaztatható.

Pungucz, Pungutz. Punga románul erszény, -uc kicsinyítő rag, (Mint Issekutcznál) így jelentése kis erszény volna. A család egy része nevét Pongrácz-ra magyarosította.

Rátz, Rácz. Mivel a család neve Pát alakban is szerepel, pát örményül kacsát jelent, aminek a román „ratia” felel meg, Szongott szerint román szóra vezethető vissza. Nemességet kapott.

Rizoli. Gyergyószentmiklósi család.

Román. Szamosújvári család.

Sahin. Török szó, csinos, bájos kifejezésére használják. Sahín gözlü=csinos, bájosszemű. Nincs összefüggésben Sahinsah szóval. Előfordul Sahinovics név is.

Sirin. Csinost, formást jelent; keleten ma is használatos név.

Sogeldja. Előfordul Sogeldia, Sogeldea alakban is. Erzsébetvárosi család.

Sárga. A régi írásokban Sárgáján alakban is szerepel.

Szacha. Szamosújvári család. Törökül szakha=vízhordó ember; foglalkozást jelentű név. Szongott szerint Szácha és Tologán egy család.

Szálási, Szállási. Török eredetű szó. Eredetileg Szálár, majd Szálás volt; örmény anyakönyvekben Szálásian, Szálasjan, Szálasi, később pedig kizárólag Szállási alakban szerepel. (Ugyanazon folyamattal, mint Sima, Sima- fan, Simay.)

Szappanyos. A család eredeti neve Szabondsi volt. (Szabon-törökül szappan, Szabondsi=szappanárús.)

Szarukán, Száruchan, Számkán. A név Szaruchanian alakban is szerepel, ami keleten ma is előforduló családnév, különösen Kaukázusban.

Száva. Előfordul Szávul, Szávojan alakban is. Csikszépvízi család.

Szebeni, Szebeny. Magyarosított név. Fark nevű család egy része magyarosította nevét Szebenire.

Szenkovics. A név a legkülönbözőbb változatban fordult elő, így Simkovics, Szenkovicsian, Szengovics, stb.

Szentpéteri, Szentpétery. Erzsébetvárosi család, nemességet kapott. A név előfordul Szentpetrian, Szentpiteri alakban is. Szongott szerint Lázár nevű örmény család egyik tagja a kolozsmegyei UzdiSzentPéterre vándorolt be és a község nevéről vette fel megkülönböztető melléknévül a Szentpéteri (Szentpétery) nevet.

Szongott. Bogdán (örményül Aszvadur) német alakja=Sohn-Gottes. Ezen átalakulással magyarázza Szongott a név keletkezését. Ezzel szemben örmény külföldi lapok Szongott nevét gyakran Szundugiannak írják. Szundug=láda. A mássalhangzók felcserélése előfordul a magyarban is, így bödöny, döböny. Ha ebből származtatjuk a nevet, akkor az átalakulás fokai: Szundug-Szungud-Szongod-Szongott és azonos a Láda névvel.

Temesváry. Eelőfordul Temesvárczi alakban is, ami Temesvárból valót jelent. Eleinte csak megkülönböztető melléknévül szolgált és alkalmasint azokat jelölték meg e névvel, akik Temesváron is megfordultak.

Todorán, Tedorean. Megfelel Tódorfinak, előfordul az előbbi alakban is, sőt Tódorfijan alakban is. Azonos jelentése van az ugyancsak előforduló Theodorovics (marosvásárhelyi család) és Todorovics névnek.

Tolokan. Előfordul Tullokan, Tologán alakban is.

Török. Örményül Thurk=török. A család nevét régebben Turk, Thurk alakban írta, nemességet nyert.

Turcsa. Szongott a román Turcia-ból származtatja, ami Törökországot jelent és így szerinte Török család elrománosított neve.

Tutsek. Eredetileg Tütsek volt a név, azonos a Tucsig névvel, amit Tutsig, Tutcsigian alakban is írtak.

Urmánczhi, Urmánczy. Orman, Urman, törökül erdő; -czi rag, a származási helyet jelenti. Urmánczi – erdős vidékről való, jelentése tehát „erdélyi”.

Vákár. Románul tehenészt jelent. A név azonban örmény hangzású, így lehetséges, hogy egy elferdített örmény szó.

Vártán. Örmény nemzeti hős neve. Vártán zoravar=Vártán hadvezér volt az avarairi hős. Gyakori és kedvelt fiúnév még ma is keleten, Erdélyben régebben, mint keresztnév fordult elő gyakran. Elferdített alakja Vertán. Vart örményül rózsát jelent.

Várteresz. Várt=rózsa, eresz, jeresz=arc, tehát rózsaarcút jelent és pedig helyes kiejtéssel.

Vertán. Lásd Vártán.

Verzár. Románosan Verzerescu. Egyik ága nemességet kapott.

Vikol. Nemesi család.

Voith. Lengyelországban a községi bírót nevezték Voith-nak. Az elöljáróság tagjai is voit-ok voltak. Lengyelországból bevándorolt család. A név Vaith, Voit, Voeth, Vajth, Wojt alakban is előfordul régi írásokban, anyakönyvekben.

Volf. Kajl=farkas örményül. Ezt a nevet németlaka területeken Wolfra, Volfra fordították át és az illető nevét Kál=Farkas helyett egyszerűen Wolfnak írták. Kájl, Kál, Gál, Wolf, Farkas egy és ugyanazon név.

Zabulig, Zebulik. Örmény hangzású név, -ig kicsinyítő raggal. A név Zabel- ből alakult, Zabelig=kis Zabel, Zabeligböl lett Zabulig. Ez a magyarázat már azért is helytálló, mert a használatból kiment családnevek között Záblu családnév is szerepel, ami Szongott szerint is Zabel-ből lett.

Zacharias, Zakhariás. Sok tagot számláló család. Leginkább Szamosújvárott laktak Zakhariások. Van nemesi ága is.

Zarug, Zarugh. Azonos Dzárug névvel. Zareh örmény férfinév: Zárug=Zareh kicsinyitett alakja. Keleten ma is a Zareh nevű egyéneket becézve Zarugnak szólítják.

Az itt felsorolt családneveken kívül ritkábban előforduló családnevek

Antal, Antalfi, Ábrahám, Ábu, Áffumi, Ászlán, Bázár, Beltegár, Besenszki, Beszter, Betá, Bézá, Bihul, Biluska, Blágá, Bogdándi, Bogdánovics, Boghosz, Boritás, Bosnách, Budzeskul, Buzesko, Bulbuk, Bumbár, Burgya, Burnáz, Buslig, Chácsko, Csákány, Csereser, Cshár, Cshicshág, Csillag, Csokán, Cson- ka, Csontos, Czholun, Czirák, Dalurai, Danigovics, Diraczhu, Dombi, Donovák, Dregán, Drótos, Dsehez, Dsokebin, Erős, Fark, Farkas, Fátter, Frenkucz, Gágh-Márko, Gágh-Szákó, Gágugh, Girágosz, György, Hamari, Hácsko, Hándsul, Hándsulovics, Hánkovics, Hébás, Hercz, Hofer, Hornoj, Horom, Istvánfi, Jákobi, Jákubovics, Jásik, Jégdáli, Jeremias, Jolbej, Joseffi, Ju- hász, Jursa, Kandra, Kandrai, Kákicz, Káluszd, Kárengecz, Kárimisz, Kátteró, Kehes, Kepri, Kerekes, Kerpit, Kincses, Király, Kok, Kokonyigá, Kokor, Kolcza, Kondrai, Konrád, Kontrás, Kopács, Kosotán, Kosza, Kovács, Kovásznai, Kresztis (Kristis), Kristóf, Lába, Láth, Lulim, Lutz, Maradék, Maro- sán, Marosfi, Márkovics, Másvilági, Másztig, Medgyesi, Meszir, Mihály, Minga, Mitfisz, Morár, Moroz, Mug, Munds, Nágo, Nóvai, Nevelics, Onucsán, Pál, Pálfi, Pánicz, Páped, Páskucz, Páskul, Pát, Peteleí (Peteláczhi), Petul, Pik- tor, Pipás, Polgár, Popovics, Pribág, Rátotta, Remundás, Retezár, Roska, Rozs- dás, Rusz, Sárbej, Sárosi, Sáska, Simkovics, Simon, Simonovics, Slafkovics, Slakovics, Stefánovics, Szabó, Száchá, Számtartó. Szász, Szefer, Szeferovics, Szimáon, Szjévmitko, Szutás, Tamási, Tarisnyás, Tákesz, Thochor, Todorfi, Todorovics, Tolokán, Toth, Töm1ő, Trásztádsi, Tüzes, Vastag, Vászil, Virág, Zászlófi, Zuhál.

A kihalt családok számát Szongott Kristóf 1898-ban 181-re tette. Ezeknek neveit nem soroltam fel, csupán mint érdekességet közülők néhányat megemlítek, így: Apostol. Aliahverdi, Arakel (apostolt jelent) Bárándsi (báránykereskedőt akar jelenteni.) Berbiar (borbély), Chácsig, Chev-Luszig, Chutlube, Csuhár, Dolváth, Edei, Edelbej Edgarian, Erzerumczi (erzerumi), Fonod, Gurjegh (=Cyrill), Halvádsi (halva-árus) Hárig (hairig=atyus), Hajrabed, Ibasfalaovczí (erzsébetfalvai), Iszmirian, Jámbor, Kornás, Kulmig, Kuság, Mechitarian, Nahabed, Nosztopian, Ohanian, Örmény, Paghneban (=fürdős), Pepugár, Petrasko, Piperdsi (borsárus), Pobig (=mezítláb), Ripszima (Hripszima keresztnévből lett), Sahnázár, Sinkuly, Susán (virágnév), Sildonigian, Silmanugian, Szuliman, Therbet, Tolokán, Vártábed (tanító- szerzetes), Zsákota, Zsóra stb…

Használatból kiment családnevek

Több örmény családnév részben más név felvétele, részben a névnek idők folyamán bekövetkezett átalakulása, valamint a névmagyarosítás folytán kiment a használatból. Szongott Kristóf 388 ilyen, használatból kiment családnevet sorol fel, amelyek közül csupán a jellegzetesebb neveket említem meg, így:

Ádsám (perzsát, járatlan idegent jelent) Ándon, Ántonás, Ávedum, Ázád (=szabad), Badgerahan (=fényképész), Barchodár, Bedrosz (=Péter), Bunda, Chull (=süket) Chontikhár, Csobotár, Csoribán, (1. Patrubány), Delbej, Dsermág (=fehér), Dsigár, Dzurperán (=ferdeszájú), Dzurthekian, Dzurkithian (=görbeorrú), Embej, Fedik, Fojsza, Gágh (=sánta), Gerláczi (Szamosujvári), Goldschmied, Glorig (=glorig gömbölyűcske), Gondág, Hádsi, Hajruszep (=József atya), Hászt (=vastag), Hurmuz, Jolmelik, Kál, Kerebi, Khel (=kopasz), Kirkor, Kristóffi, Lebed, Lupig, Lupul, Luszigian, Máhdesi (=Hádsi), Mitko, Mok, Muhib, Mundra, Nerszesz, Oszkerics (=aranymives), Párlusz (=parilujsz=jó reggelt), Roth (szász területen), Simá, Szábel, Szárkisz, Szilágian, Szjev (=fekete), Szultán, Szúr (=éles kard), Tájvel, Thorosz, Thurk, Tuluk, Zádig (=húsvét), Zártun, Zerif, Zoruthiun (=erősség), Zugráv, stb.

Szerző